Chun-Jie Liu

PDF

Chun-Jie Liu

Education

  • 2014.09 ~ 2018.06, Ph.D,
    HUST, Wuhan, China
  • 2010.09 ~ 2014.06, B.E.,
    HUST, Wuhan, China

Publications

  1. Periodicals
  • Liu, C. J., Hu, FF., Xia, M., Han, L., Zhang, Q. & Guo, A. Y. (2018). GSCALite: A Web Server for Gene Set Cancer Analysis. Bioinformatics. (PDF)